ผิดพลาด
การฝึกอบรมผู้ใช้งานหลักของระบบจัดการและติดตามประเมินผลโครงการตามแผนยุทธศาตร์จังหวัด พิมพ์การฝึกอบรมผู้ใช้งานหลักทั่วไป ได้แก่ เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการระดับจังหวัด อำเภอ และอบต./เทศบาล ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี