Register
Home
ผิดพลาด
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database

ยินดีต้อนรับ ::บุคคลทั่วไป
ผู้ลงทะเบียนใช้งานระบบ ::ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียน
หน่วยงาน:ไม่มีข้อมูล
  BY_PROJECT  PROJECT_REPORT  PROJECT_BUDGET   
         

บัญชีรายชื่อโครงการที่ผ่านความเห็นชอบอนุมัติงบประมาณ จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ รายงานข้อมูลทุกหน่วยงาน ประจำปี 2554

ค้นหาโครงการ:
หน่วยดำเนินการปีงบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตร์สถานะ

ที่ชื่อโครงการหน่วยดำเนินการสถานะการดำเนินงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ
จำนวนงบประมาณเบิกจ่ายแล้วร้อยละคงเหลือ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 น้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาจังหวัดและส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1 พัฒนาคุณภาพสตรีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดปราจีนบุรีดำเนินการแล้วเสร็จ807,000421,24052%385,760
2 พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ “ระดับอยู่ดี กินดี”สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรีดำเนินการแล้วเสร็จ1,050,0001,038,00099%12,000
3 ปรับปรุงพัฒนาโครงการส่วนพระองค์อำเภอบ้านสร้างดำเนินการแล้วเสร็จ1,000,000999,998100%2
4 สนับสนุนกิจกรรมครอบครัวตัวอย่างด้านเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรีดำเนินการแล้วเสร็จ960,000950,70099%9,300
5 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรีดำเนินการแล้วเสร็จ1,500,0001,500,000100%0
6 ขยายผลการตั้งศูนย์ข้าวชุมชนอำเภอบ้านสร้างดำเนินการแล้วเสร็จ2,124,0002,123,950100%50
7 สนับสนุนกิจกรรม กลุ่มอาชีพให้มีรายได้ ลดรายจ่ายอำเภอกบินทร์บุรีดำเนินการแล้วเสร็จ3,000,0002,997,300100%2,700
8 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี บริเวณวัดอรัญญไพรสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการ9,800,0005,387,25055%4,412,750
9 ขับเคลื่อนหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเมืองปราจีนบุรีดำเนินการแล้วเสร็จ1,300,0001,230,00095%70,000
10 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้านตำรวจอาสาสมัครตำรวจบ้านตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีปราจีนบุรีดำเนินการแล้วเสร็จ500,000499,700100%300
11 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรียังไม่ได้ดำเนินการ3,840,00000%3,840,000
12 ป้องกัน ฟื้นฟู และเสริมสร้างศักยภาพแก่กลุ่มเป้าหมายสำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดปราจีนบุรีดำเนินการแล้วเสร็จ500,000500,000100%0
13 ส่งเสริมการผลิตเตาชีวมวล (Gassifier) ตราทวารวดีสำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรีดำเนินการแล้วเสร็จ1,000,0001,000,000100%0
14 จัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์พลังงานระดับอำเภอ/จังหวัดสำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรีดำเนินการแล้วเสร็จ2,000,0001,177,40059%822,600
15 ขยายผลศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวเกษตรกรทฤษฎีใหม่สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรีดำเนินการแล้วเสร็จ3,000,0002,900,40097%99,600
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมให้จังหวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงสุขภาพและวัฒนธรรมของประเทศไทย
1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมท่องเที่ยวปราจีนบุรีสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรีดำเนินการแล้วเสร็จ2,000,0001,953,10098%46,900
2 งานวันเกษตรปราจีนบุรีสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรีดำเนินการแล้วเสร็จ410,000410,000100%0
3 การจัดนิทรรศการและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOPระดับจังหวัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรียังไม่ได้ดำเนินการ500,000484,57097%15,430
4 พัฒนาหมู่บ้านทับลาน (หมู่บ้าน OTOP ท่องเที่ยว)สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรีดำเนินการแล้วเสร็จ300,000289,80097%10,200
5 จัดงานวันไหลรวมใจประจันตคามอำเภอประจันตคามยังไม่ได้ดำเนินการ300,000300,000100%0
6 ป้ายบอกแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรีดำเนินการแล้วเสร็จ600,000599,000100%1,000
7 การจัดแข่งขันวิ่ง "เขาใหญ่มรดกโลกมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน"สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรียังไม่ได้ดำเนินการ500,00000%500,000
8 ถนนสายวัฒนธรรมประเพณีจังหวัดปราจีนบุรีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรียังไม่ได้ดำเนินการ1,100,00000%1,100,000
9 จัดงานเฉลิมฉลอง ลายพระหัตถ์อำเภอศรีมหาโพธิดำเนินการแล้วเสร็จ700,000700,000100%0
10 ส่งเสริมประเพณีแห่พระทางน้ำ ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี อำเภอบ้านสร้างดำเนินการแล้วเสร็จ1,000,0001,000,000100%0
11 ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำทับลานอำเภอนาดียังไม่ได้ดำเนินการ3,000,00000%3,000,000
12 ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยววัดแก้วพิจิตรสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรีดำเนินการแล้วเสร็จ1,000,000994,50099%5,500
13 ส่งเสริมงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอศรีมโหสถดำเนินการแล้วเสร็จ300,000300,000100%0
14 คืนลานสู่ป่าอำเภอนาดีดำเนินการแล้วเสร็จ500,000500,000100%0
15 พัฒนาเขาทุ่งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอำเภอนาดียังไม่ได้ดำเนินการ1,000,000999,950100%50
16 วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรีดำเนินการแล้วเสร็จ1,200,0001,200,000100%0
17 การเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการท่องเที่ยว พื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติอำเภอนาดีดำเนินการแล้วเสร็จ1,500,0001,499,999100%1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์การค้าและการลงทุนของภูมิภาค
1 การจัดตั้งศูนย์สุขภาพ สมุนไพร และอาหารปลอดภัยทวาราวดีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีดำเนินการแล้วเสร็จ2,000,0001,836,91592%163,085
2 พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนจังหวัดปราจีนบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีดำเนินการแล้วเสร็จ400,000399,930100%70
3 เพิ่มศักยภาพการแข่งจันของผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน จังหวัดปราจีนบุรีสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีดำเนินการแล้วเสร็จ6,100,0005,652,40593%447,595
4 จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมผู้ผลิตสินค้าและบริการทวาราวดีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการ3,000,0002,594,30786%405,693
5 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อผลิตสินค้า บริการ และอื่น ๆ ภายใต้ตราสัญลักษณ์ทวารวดี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรีดำเนินการแล้วเสร็จ2,000,0001,975,64599%24,355
6 ส่งเสริมการสร้างตราสัญญลักษณ์มาตรฐานสินค้าและบริการทวารวดีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรีดำเนินการแล้วเสร็จ1,000,000900,00090%100,000
7 พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจในชุมชน ม. 2 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรีดำเนินการแล้วเสร็จ2,500,0002,496,855100%3,145
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน
1 ส่งเสริมการใช้เชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายตอซังข้าวทดแทนการเผา เพื่อปรับปรุงดินและ ลดโลกร้อนสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรีดำเนินการแล้วเสร็จ3,000,0003,000,000100%0
2 พัฒนาระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย (warning System)สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรียังไม่ได้ดำเนินการ1,500,00000%1,500,000
3 ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขึ้นน้ำพันธุ์พื้นเมืองศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรีดำเนินการแล้วเสร็จ960,000919,99796%40,003
4 บริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำปราจีนบุรีสำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรีดำเนินการแล้วเสร็จ1,100,0001,099,908100%92
5 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรีดำเนินการแล้วเสร็จ5,000,0004,402,82088%597,180
6 โครงการศูนย์อนุรักษ์พันธุ์โคบ้านซับฟานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรีดำเนินการแล้วเสร็จ964,000944,42298%19,578
7 ปรับปรุงดินโดยใช้สารอินทรีย์เพื่อรองรับการผลิตข้าวอินทรีย์ของจังหวัดปราจีนบุรีสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรีดำเนินการแล้วเสร็จ1,820,0001,799,02299%20,978
8 เพิ่มผลผลิตพืชการเกษตร (ข้าว ,มันสำปะหลัง,ข้าวโพด)สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรีดำเนินการแล้วเสร็จ2,000,0001,995,860100%4,140
9 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรีดำเนินการแล้วเสร็จ395,200395,200100%0
10 การเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรีดำเนินการแล้วเสร็จ640,000640,000100%0
11 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากการเลี้ยงหมูหลุมและการเลี้ยงไก่พื้นเมืองสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรีดำเนินการแล้วเสร็จ2,297,0002,297,000100%0
12 ก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริ (Check Dam) จ.ปราจีนบุรีอำเภอนาดีดำเนินการแล้วเสร็จ5,000,0004,999,970100%30
13 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี บริเวณวัดสง่างาม ต.ท่างาม อ.เมืองปราจีนบุรี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรีดำเนินการแล้วเสร็จ9,800,0009,799,000100%1,000
14 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม(BOX CULVERT)อำเภอบ้านสร้างยังไม่ได้ดำเนินการ2,400,00000%2,400,000
15 สาธิตการประกอบอาชีพการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและส่งเสริมแนวทางการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้านอำเภอนาดีดำเนินการแล้วเสร็จ2,000,0001,996,830100%3,170
16 ปลูกไม้อุโลกเพื่อเป็นแหล่งเก็บเมล็ดไม้ในการส่งเสริมอาชีพศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตปราจีนบุรดำเนินการแล้วเสร็จ1,022,0001,022,000100%0
17 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี ม.1 ต.บางกุ้ง อ.ศรีมหาโพธิสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการ9,800,0005,485,20056%4,314,800
18 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี บ้านหาดยาง ม.2 ต.บ้านหาดยาง อ.ศรีมหาโพธิสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการ9,800,0006,660,60068%3,139,400
19 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี ม.3 บ้านปากแพรก ต.กบินทร์อ.กบินทร์บุรีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการ9,800,0006,317,77564%3,482,225
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ และการบริหารงานแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ
1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรีดำเนินการแล้วเสร็จ550,000550,000100%0
2 โครงการพัฒนาเครือข่าย ICT ระหว่างจังหวัด อำเภอ อบต. และประชาชนสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการ1,000,000987,00099%13,000
3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดปราจีนบุรี ปี 2554สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการ10,000,0009,024,69190%975,309
จำนวนโครงการ 61

Our Newsletter

System Support

BORN Enterprise Co.,Ltd. |Born I.T. Expert|
315/87 Prachintakham Rd., Namuang,
Muang, Prachinburi 25000.
TEL. 037-475769, 037-200593
Mobile. 086-3193187
E-mail :
support@bornitexpert.com

แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 4
ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร.037-454006
E-mail : prachinburi@moi.go.th

ระบบจัดการและติดตามประเมินผลงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 4 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000 โทร.0-3745-4006
|| Internet:www.prachinplan.com || Intranet:123.242.179.7

Copyright © 2018. Prachinburi Provincial Project Tracking management System. Powered by Born I.T.Expert

S5 Box

เข้าสู่ระบบ

User Register

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.