Register
Homeประเด็นยุทธศาสตร์ /  ประเด็นยุทธศาสตร์ ปี 2553
ผิดพลาด
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
ประเด็นยุทธศาสตร์ ปี 2553 PDF พิมพ์ อีเมล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.   บริหารจัดการทรัพยากรน้ำและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1. มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 4 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
1. มีน้ำเพียงพอเพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตร และภาคอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1. สัดส่วนพื้นที่ป่าของจังหวัด เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5   ต่อปี
2. ปริมาณการใช้สารเคมีทางการเกษตรลดลง ร้อยละ 5 ต่อปี
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการลุ่มน้ำของจังหวัดอย่างเป็นระบบ ทุกลำน้ำ

แนวทางมาตรการการพัฒนาจังหวัด
1. ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบโดยประชาชนมีส่วนร่วม
2. ส่งเสริมการปลูกพืชคลุมดิน หญ้าแฝกในพื้นที่ลาดชันเพื่อชะลอการไหลของน้ำ
3. ส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่ป่าต้นน้ำและพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม
4. ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ต่อเนื่อง และลดการใช้สารเคมี
5. ใช้มาตรการกฎหมายที่เข้มงวดแก่แหล่งกำเนิดมลพิษ
6. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย และบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและชุใชน
7. การเฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบมลพิษอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.   เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
1. มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 3 ภาคการท่องเที่ยวและบริการ


เป้าประสงค์
1. มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1. มีการเผยแพร่ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง
2. ผลิตผลด้านเกษตร สินค้าและบริการเพิ่มขึ้น
3. มรดกทางวัฒนธรรมมีการสืบทอด
4. มีการเข้าถึงแหล่งสินค้าและบริการอย่างมีคุณภาพ
5. ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม
6. ขยายกลุ่มเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย

แนวทางมาตรการการพัฒนาจังหวัด
1. การจัดทำข้อมูลด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี สินค้า และบริการ รวมถึงข้อมูลนักท่องเที่ยว
2. การพัฒนา และปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย
3. การพัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน ของที่ระลึก และการบริการแพทย์แผนไทย
4. การพัฒนาและปรับปรุง โรงแรม ที่พัก สถานบริการ
5. การอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรม
6. การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
7. การพัฒนาด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.   เพิ่มศักยภาพการแข่งขันเกษตรและอุตสาหกรรม
1. มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 3.2 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ

เป้าประสงค์
1. ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมมีขีดความสามารถในการแข่งขัน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลภาคเกษตรกรรม เพิ่มขึ้นเฉลี่ย  ร้อยละ  2  ต่อปี
2. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลภาคอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ  2  ต่อปี
3. อัตราการเพิ่มแรงงานภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 2 ต่อปี

แนวทางมาตรการการพัฒนาจังหวัด
1. ปรับโครงสร้างภาคเกษตรเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและองค์กรภาคเกษตร/ภาครัฐ
2. พัฒนาเครือข่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน/ตลาดสินค้า/ยกระดับมาตรฐานเส้นทางขนส่งสินค้า
3. เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันการลงทุนภาคอุตสาหกรรม
4. พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน/พัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการจำหน่ายรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแข่งขัน
5. พัฒนาระบบถ่ายทอดเทคโนโลยีแผนงานวิจัยปศุสัตว์ทางเว็บไซต์
6. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในสถานประกอบการ มีการจัดการวัสดุเหลือใช้กากอุตสาหกรรมอย่างถูกวิธี
7. ส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชนและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
8. ส่งเสริมพัฒนาและกำกับดูแลแรงงานให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย พัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
9. สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรในสถานประกอบการ เรื่องสิ่ง แวดล้อม และความปลอดภัยในสถานประกอบการ
10.ส่งเสริมพัฒนาและกำกับดูแลสถานประกอบกิจการให้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย ในการทำงาน
11.ส่งเสริม สนับสนุนให้อุตสาหกรรมส่งออกและที่เกี่ยวเนื่องมีการพัฒนามาตรฐานแรงงานไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.   การบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
1. มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 8 นโยบายการบริหารจัดการที่ดี


เป้าประสงค์
1. ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับบริการจากภาครัฐ  

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1. ส่วนราชการมีการปรับปรุงลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ร้อยละ 50  จากส่วนราชการที่ได้กำหนดไว้ในปัจจุบัน
2. ความพึงพอใจของประชาชนในคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขลุล่วงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4. อัตราการเจ็บป่วยต่อประชากรพันคนลดลงเฉลี่ยร้อยละ 2

แนวทางมาตรการการพัฒนาจังหวัด
1. สร้างความยุติธรรมและความเป็นธรรมในสังคมด้วยการนำหลักนิติธรรมมาใช้ในการพัฒนาและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2. การจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ และระบบการติดตามประเมินผล /การพัฒนาองค์ความรู้บุคลากร
3. การบริหารจัดการด้านสุขภาพอนามัย รวมถึงการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
4. สร้างระบบการเตรียมพร้อม ดูแลรักษาความปลอดภัยจากภัยคุกคามของการก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ สาธารณภัย และความมั่นคงของมนุษย์และสังคมการปรับปรุงการบริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
5. การป้องกัน  การปราบปราม และการบำบัดรักษายาเสพติด
6. การจัดระเบียบสังคมสถานบริการโรงแรม  หอพัก ร้านค้าของเก่าให้ปฏิบัติตามกฎหมาย

 

Our Newsletter

System Support

BORN Enterprise Co.,Ltd. |Born I.T. Expert|
315/87 Prachintakham Rd., Namuang,
Muang, Prachinburi 25000.
TEL. 037-475769, 037-200593
Mobile. 086-3193187
E-mail :
support@bornitexpert.com

แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 4
ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร.037-454006
E-mail : prachinburi@moi.go.th

ระบบจัดการและติดตามประเมินผลงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 4 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000 โทร.0-3745-4006
|| Internet:www.prachinplan.com || Intranet:123.242.179.7

Copyright © 2018. Prachinburi Provincial Project Tracking management System. Powered by Born I.T.Expert

S5 Box

เข้าสู่ระบบ

User Register

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.